Professioneel Logo

Logo ontwerp, drukwerk ontwerp en website ontwerp onze ontwerpers staan klaar om uw complete huisstijl vorm te geven.

Click Here
logo ontwerp
  • Logo ontwerpen
  • Ontwerp van huisstijl
  • Professioneel bedrijfslogo
  • Tegen lage kosten
  • Snelle service
  • Logo en drukwerk ontwerp

Logo ontwerpen

Terug


Voorwaarden LinkenLogo.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LinkenLogo.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/ overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van LinkenLogo.nl zijn vrijblijvend en LinkenLogo.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LinkenLogo.nl. LinkenLogo.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de bestelling te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3 Indien meer dan 30 dagen niet is gecorrespondeerd met LinkenLogo dan kan de overeenkomst worden ontbonden. Terugbetaling is dan niet meer mogelijk.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en andere eventuele belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van LinkenLogo.nl.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is LinkenLogo.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, danwel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 De eventueel door LinkenLogo.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

Artikel 5. Juistheid van gegevens
5.1 De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van LinkenLogo.nl en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. LinkenLogo.nl noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van LinkenLogo.nl is opgeslagen en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van LinkenLogo.nl aangeboden informatie.

Artikel 6. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en Industriële eigendomsrechten welke rusten op de door LinkenLogo.nl geleverde teksten, diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 LinkenLogo.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u LinkenLogo.nl daarvan zo spoedig mogelijk, nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LinkenLogo.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LinkenLogo.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LinkenLogo.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met LinkenLogo.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift. zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LinkenLogo.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar op deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Indien u vragen heeft over onze gebruiksvoorwaarden, dan kunt u een e-mail sturen naar info@LinkenLogo.nl

U kunt bij ons veilig betalen met Ideal.